myHealthWorld myHealthThink myHealthPeek myHealthMob License AgreementPrivacy PolicySupport Center
Product
myHealthFirst myHealthCare myHealthMob myHealthThink myHealthRoom Plug Tablet
Service
Smart Hospital Corporate Wellness Home Monitoring
Download
myHealthFirst APK
Contact
Login
myHealthThink
ด้วยเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพของทุกคนในองค์กร ด้วย myHealthThink ระบบวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสุขภาพขององค์กร ซึ่งจะวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพโดยรวมของทั้งองค์กรว่ากำลังเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง สามารถประเมินผลสุขภาพแบบรายบุคคลว่ากำลังเข้าข่ายเป็นโรคอะไร มีแนวโน้มสุขภาพไปในแนวทางไหน อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพ หรือออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ เพื่อที่จะทำให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วิเคราะห์ผลสุขภาพโดยรวมขององค์กร
วิเคราะห์และรวบรวมผลสุขภาพโดยรวมขององค์กร
เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข ด้วยระบบวิเคราะห์และรวบรวมผลสุขภาพโดยรวมขององค์กร ที่จะทำการรวบรวมผลสุขภาพของพนักงานทั้งหมด และทำการวิเคราะห์และประเมินผลสุขภาพโดยรวมว่าตอนนี้คนภายในองค์กรมีสุขภาพเป็นอย่างไร มีใครบ้างที่กำลังมีแนวโน้มสุขภาพที่แย่ หรือกำลังมีความเสี่ยง พร้อมทั้งภายในระบบยังสามารถวิเคราะห์ผลสุขภาพแบบรายบุคคลได้ด้วยว่า ตอนนี้คุณมีผลสุขภาพเป็นอย่างไร กำลังเสี่ยงเป็นโรคอะไร โดยการแสดงผลออกมาในรูปแบบกราฟ พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ผู้ตรวจที่จะแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบรายบุคคล เท่านี้ทุกคนภายในองค์กรก็มีสุขภาพที่ดีได้ด้วย myHealthThink
ออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพ
ออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพ
สุขภาพของพนักงานคือหัวใจหลักขององค์กร ด้วยการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลสุขภาพโดยรวมขององค์กร มาออกแบบโปรแกรมการดูแลสุขภาพให้พนักงาน หรือ กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้พนักงาน เช่น กีฬาสีภายในองค์กร กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล โปรแกรมตรวจสายตา โปรแกรมตรวจสุขภาพจิต เพื่อที่จะทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพนักงานทุกคนคือคนสำคัญขององค์กร