myHealthWorld myHealthThink myHealthPeek myHealthMob License AgreementPrivacy PolicySupport Center
Product
myHealthFirst myHealthCare myHealthMob myHealthThink myHealthRoom Plug Tablet
Service
Smart Hospital Corporate Wellness Home Monitoring
Download
myHealthFirst APK
Contact
Login
Smart Hospital โรงพยาบาลอัจฉริยะ
การบริการและเทคโนโลยีสุขภาพแบบล้ำสมัย ด้วยเทคโนโลยีของ myHealthGroup ที่ช่วยให้การรักษาคนไข้เป็นไปได้ง่ายขึ้นช่วยลดขั้นตอนในการทำบางส่วนให้สั้นลงพร้อมกันนั้นยังช่วยให้การบริการในโรงพยาบาลทันสมัยขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart hospital โรงพยาบาลอัจฉริยะแบบในฝันของคุณ
Patient Journey System
ระบบคิวอัจฉริยะที่ช่วยให้การบริการคิวภายในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ลดเวลา ลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการ ด้วยระบบที่ช่วยให้การรอรับบริการภายในโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ด้วย Smart Quese ระบบคิวของ myHealthGroupที่มีการให้บริการทั้ง Software และ Hardware ซึ่งระบบคิวนั้นสามารถช่วยให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย ในขณะเข้ามารับบริการ ภายในโรงพยาบาลได้มากยิ่งขึ้นโดยสามารถลงทะเบียนและรับบัตรคิวผ่านตู้กดคิวอัจฉริยะ (myHealthQueueGo) ได้ง่ายๆเพียงบัตรประชาชนใบเดียว หรือจะจองคิวออนไลน์มาจากบ้าน ผ่านแอพสุขภาพ myHealthFirstก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงลำดับขั้นตอนการเข้ารับบริการที่ชัดเจน ทั้งในมือถือและตู้แสดงคิวที่ตั้งไว้ ณ จุดบริการต่างๆ รวมถึงมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงคิว รับบริการ ผ่านทางแอพสุขภาพ myHealthFirst
Instantly Health Report
เปลี่ยนการรายงานผลการรักษาแบบเดิมๆ ให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
เปลี่ยนการรายงานผลการรักษาแบบเดิมๆให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และยกระดับโรงพยาบาลให้เป็น smart hospital ด้วย Instantly Health Reportสมุดสุขภาพออนไลน์ จากที่โรงพยบาลต้องพิมพ์เอกสารรายงานผลให้ผู้รับบริการ และผู้รับบริการต้องเสียเวลารอรับเอกสารทุกครั้ง ระบบ Instantly Health Reportจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการ ลดระยะเวลา และลดต้นทุน ซึ่งภายใน สมุดสุขภาพออนไลน์ นั้นจะมี Personal Health Report รายงานผลสุขภาพแบบเฉพาะรายบุคคลที่รวมรวมผลการรักษาทั้งหมดของผู้รับบริการไม่ว่าจะผลการรักษาตามที่แพทย์วินิจฉัยในแต่ละครั้ง ผลเลือด ค่าออกซิเจน ค่าชีพจรและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ซึ่งรายงานผลสุขภาพนี้จะมาในรูปแบบ ของ E-bookที่ผู้รับบริการสามารถเปิดดูได้ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ยังมีประวัติวัคซีนรายบุคคลที่รวบรวมรายละเอียดการรับวัคซีนจากโรงพยาบาลทั้งหมดไว้ และมีรายงานผลการรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยใน (Disharge Summary) เมื่อออกจากโรงพยาบาลอีกด้วย
Health information exchange
ทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลด้านสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล เป็นเรื่องง่าย
พบกับระบบที่ทำให้กาารเชื่อมต่อข้อมูลด้านสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลของผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ด้วย Health information exchangeที่ตอบโจทย์ต่อโรงพยาบาลมากที่สุด เนื่องด้วยระบบนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลการรักษาโรงพยาบาลต่อโรงพยาบาลของผู้ป่วยได้ ซึ่งระบบนี้สามารถช่วยลดความยุ่งยากเมื่อมีการการย้ายผู้ป่วยลดเวลาในการตรวจซ้ำซ้อน และยังสามารถช่วยให้ผู้ป่วยรับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว จากประวัติข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ผู้ป่วยได้รักษามาทั้งหมด มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและการบริการของโรงพยาบาลให้เป็นSmart hospital ไปกับ myHealthGroup
Smart IPD
ระบบที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
เป็นยิ่งกว่าการบริการ ด้วยระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลได้รับความสะดวกสบายในการติดตามข้อมูลต่างๆ อาทิ ข้อมูลค่าใช้จ่าย ข้อมูลยาที่ต้องรับประทาน รายละเอียดทางโภชนาการและกิจกรรมที่ต้องทำระหว่างพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล แถมด้วยฟังก์ชั่นสำหรับสร้างความบันเทิงและสาระความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถติดต่อพูดคุยกับทีมแพทย์พยาบาลได้ง่ายๆ ผ่านระบบวิดีโอคอล ซึ่งผู้ป่วยจะสามารถดูข้อมูลและใช้บริการต่างๆได้ผ่านโปรแกรม myHealthRoom ซึ่ง myHealthGroup ได้มีบริการทั้งระบบ Software และ Hardware ให้กับทางโรงพยาบาล โดยระบบ Smart IPD นั้นจะมีการติดตั้งโปรแกรม myHealthRoom(สำหรับผู้ป่วย)ซึ่งใช้งานบนTablet ที่อยู่ภายในห้องพักผู้ป่วย และมีโปรแกรม myHealthWorld (สำหรับทีมแพทย์พยาบาล) ซึ่งใช้งานบน Tablet เช่นเดียวกัน อยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล